Parafia

Wspólnota Żywego Różańca

Żywy Różaniec naszej parafii istnieje od samego początku jej powstania. Aktualnie jest trzynaście dwudziestoosobowych róż osób dorosłych (w tym dwie róże męskie). Członkowie prowadzą modlitwę różańcową w dni powszednie przed każdą Mszą Świętą wieczorną o godzinie 17.30, a w niedzielę o godzinie 9.00 i 16.30. 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 17.00 odprawiana jest Msza Święta w intencjach naszych i naszych rodzin, poprzedzona wspólną modlitwą różańcową. Po Mszy Świętej wymieniamy tajemnice różańcowe. Comiesięczne spotkania prowadzi ksiądz proboszcz. Ich głównym celem jest katecheza członków Żywego Różańca. Na zakończenie podawane są intencje ogólne, misyjne i parafialne do omodlenia w danym miesiącu. Spotkanie kończy Błogosławieństwo Boże.

W święto Najświętszej Marii Panny Różańcowej, corocznie siódmego października, odbywa się spotkanie wszystkich członków na salkach przy kawie i herbacie.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

 

Członkowie Żywego Różańca zakupili: 

- duży Różaniec, który nosimy podczas Bożego Ciała i Drogi Krzyżowej, 

- obraz Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej umiejscowiony w prezbiterium, 

- cztery plakaty wykorzystywane corocznie do dekoracji ołtarzy na Boże Ciało, 

- ręcznie haftowany obrus na ołtarz i cztery mniejsze pod tabernakulum, figurę Matki Bożej Fatimskiej, ambonkę i stolik. 

Dofinansowaliśmy również: 

- przenośny sprzęt nagłaśniający, 

- renowację figur do stajenki betlejemskiej, 

- budowę Kościoła. 

Jedna osoba uszyła cztery sztandary: Pana Jezusa Miłosiernego, Matki Bożej Różańcowej, św. Michała Archanioła, Ducha Świętego oraz trzy poduszki noszone podczas procesji. 

Ponadto nasi członkowie roznoszą opłatki przed Bożym Narodzeniem, pieką ciasta na odpust i festyn parafialny. Prenumerujemy także miesięcznik „Różaniec” i „Rycerz Niepokalanej”.

 

Koła Żywego Różańca:

I Róża "św. siostry Faustyny Kowalskiej"

II Róża "bł. Honorata Koźmińskiego"

III Róża "św. Maksymiliana Marii Kolbego"

IV Róża "św. Urszuli Ledóchowskiej"

V Róża "św. Ojca Pio"

VI Róża "św. Teresy od Dzieciątka Jezus"

VII Róża "Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy"

VIII Róża "św. Jana od Krzyża"

IX Róża "św. Joanny Beretty Molla"

X Róża "św. Jadwigi królowej Polski 1384 r."

XI Róża "św. Jana Pawła II"

XII Róża "bł. ks. Jerzego Popiełuszki"

XIII Róża "św. Józefa"

 


Obietnice różańcowe, które otrzymał od Niepokalanej Matki bł. Alan De La Roche

 1.Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.

 2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski. 

 3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję. 

 4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba. 

 5. Ci, którzy zawierzą mi się przez różaniec, nie zginą. 

 6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nieprzygotowani. 

 7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła. 

 8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych. 

 9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec. 

 10. Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie. 

 11. To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie. 

 12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach. 

 13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci. 

 14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i sistrami mego Syna Jezusa Chrystusa. 

 15. Nabożeństwo do mego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania. 

 (źródło: Księga Żywego Różańca)


Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2018

Styczeń
Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Luty
Intencja ogólna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Marzec
Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Kwiecień
Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Maj
Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Czerwiec
Intencja ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec
Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Sierpień
Intencja ogólna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Wrzesień
Intencja ogólna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Październik
Intencja ogólna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad
Intencja ogólna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.


Z Ceremoniału Żywego Różańca

Żywy Różaniec oznacza: 

a) Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem chrześcijańskiego postępowania. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii; 

b) Życie wiarą, nadzieją i miłością. Należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga – ludzi; 

c) Oznacza jakby elektrownię duchową, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli do praktycznej działalności apostolskiej, jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie, dbałość o dom Boży, o szaty liturgiczne, krzewienie cnót moralnych, zwłaszcza czynnej miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej itd.; 

d) Żywy Różaniec jest jakby niezdobytą twierdzą obronną, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed indyferentyzmem religijnym, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem itp.; 

e) Żywy Różaniec składa się z żywych róż. Każda róża posiada piętnaście osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek Różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w róży codziennie cały Różaniec – piętnaście tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej. 

Po ogłoszeniu listu o Różańcu, Rosarium Virginis Mariae, Ojca Świętego Jana Pawła II, w którym zamieścił 5 nowych tajemnic światła 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, 2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej, 3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia, 4. Przemienienie na górze Tabor, 5. Ustanowienie Eucharystii), odmawianych jako druga część Różańca, każda róża winna liczyć 20 osób, jako że różaniec obejmuje 20 tajemnic.


Obowiązki w Żywym Różańcu

Obowiązki członków Żywego Różańca: 

1. Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca. 

2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić). 

3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych. 

4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską. 

5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika. 

6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy. 

 

Obowiązki zelatora: 

1. Sprawdza obecność członków Żywego Różańca na nabożeństwie. 

2. Dostarcza tajemnicę z intencją modlitewną nieobecnym. 

3. Zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich. 

4. Zbiera miesięczne składki, np. na Mszę świętą. 

5. Odwiedza chorych członków i otacza ich miłością. 

6. Czuwa, by róża posiadała pełny skład – 20 osób. Jest to jeden z ważniejszych obowiązków zelatora. 

7. Pilnuje, aby róża wypełniała zlecone sobie zadania apostolskie. 

8. Utrzymuje stałą łączność między różą a ks. Opiekunem. 

 

Obowiązki Opiekuna Żywego Różańca lub księdza Proboszcza: 

1. Sam codziennie odmawia Różaniec i bardzo sobie ceni jego wartość. 

2. Zna swoje stowarzyszenie i rozwija w nim działalność duszpasterską. 

3. Przyjmuje do Żywego Różańca i dba o Księgę różańcową. 

4. Co kwartał wygłasza konferencję dla wszystkich członków Żywego Różańca, może im wyświetlać filmy różańcowe, misyjne i inne. 

5. Prowadzi comiesięczną zmianę tajemnic, zapowiada intencję modlitewną oraz odpusty różańcowe. 

6. Dba o procesje różańcowe, zwłaszcza w pierwszą niedzielę października i w Nowy Rok do Najświętszego Imienia Jezus (nowy Różaniec w intencji pokoju). 

7. Współpracuje z katechetami w celu przyjmowania do Żywego Różańca dzieci i młodzieży. 

8. Współpracuje z Promotorem Prowincjalnym lub Diecezjalnym w dziele krzewienia Różańca świętego. 

 

Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 r. udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie w dniu: 

1. przyjęcia do Żywego Różańca, 

2. Narodzenia Pana Jezusa, 

3. Zmartwychwstania Pańskiego, 

4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, 

5. Wniebowzięcia Matki Bożej, 

6. Królowej Różańca świętego, 

7. Niepokalanego Poczęcia Maryi, 

8. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego). 

Odpust ten mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowywania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca (por. In. Anal. Ord. Praedic. 38/25 X 1967/s. 309).

(źródło: Księga Żywego Różańca)

 

Linki

Teksty on-line

Ceremoniał Żywego Różańca

Statut Stowarzyszenia "Żywy Różaniec"

 

Dokumenty papieskie o różańcu

List Apostolski "Rosarium Virginis Mariae" Jana Pawła II

Encyklika "O modlitwie różańcowej" Jana XXIII

List Apostolski "Il Religioso Convegno" Jana XXIII

Encyklika "Ingravescentibus Malis" Piusa XI