Parafia

Pneuma

         WIELKANOC 2018                                                                                                           nr 65

 

 

,,Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka”.

                                                                          Hbr 5, 7-10

 

Niech Święta Wielkanocne będą dla każdej rodziny naszej parafii czasem prawdziwego spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem, który stał się sprawcą zbawienia wiecznego  dla wszystkich. Niech Jezus, który jest kapłanem na wzór Melchizedeka, wlewa w serca wasze pokój i miłość. A radość ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Syna Bożego niech będzie również waszym udziałem.

                                                                                                                                Życzą duszpasterze

Wielki Czwartek

W katedrze Biskup gromadzi się z kapłanami na Mszy św. Krzyżma. Podczas Mszy św. Biskup święci olej chorych, olej katechumenów oraz olej krzyżma. Olej krzyżma jest mieszaniną naturalnej oliwy lub oleju roślinnego z wonnościami (najczęściej z balsamem). Używany jest przy chrzcie, bierzmowaniu i do święceń kapłańskich. Służy do namaszczania ołtarza i ścian kościoła.

Wieczorem przed męką, w Wieczerniku, ,,w sali położonej na górze” Jezus ustanawia dwa sakramenty: Eucharystii i Kapłaństwa. Jezus zostawia nam Siebie samego w postaciach eucharystycznych. Dokonuje pierwszego przeistoczenia: ,,To jest Ciało Moje.... to jest Krew Moja”, jako Najwyższy i Wiekuisty Kapłan. W Kościele wspominamy i upamiętniamy ostatnią Paschę Chrystusa ze swymi Apostołami. Uobecnieniem tych wydarzeń paschalnych jest każda Msza św., którą sprawują biskupi i kapłani w Kościele.

Podczas tej Mszy św. śpiewamy hymn: ,,Chwała na wysokości Bogu”, wtedy biją wszystkie dzwony i dzwonki. Po hymnie instrumenty te milkną i stosuje się kołatki.

Ma miejsce specjalny obrzęd umycia nóg 12 mężczyznom. Symbolizuje on gest umycia nóg apostołom, jakiego dokonał Chrystus w wieczerniku. Tym niewolniczym gestem Jezus dał apostołom przykład wzajemnej służby i miłości.

Po Eucharystii następuje przeniesienie w uroczystej procesji Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy przy użyciu kołatek i śpiewie hymnu: ,,Sław języku tajemnicę”. Ciemnica symbolizuje miejsce uwięzienia Chrystusa po wieczerzy. Wierni wchodzą w czas Bożej męki. Z ołtarza zdejmuje się obrus jako symbol obnażenia Jezusa z szat. Tabernakulum jest otwarte na oścież. Lampka wieczna jest wyłączona.

Wielki Piątek

W kościołach trwa adoracja Pana Jezusa w ciemnicy. Odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godzinie 15.00, gdyż właśnie około tej godziny wedle przekazu Ewangelii Jezus zmarł na Krzyżu. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane jest także na ulicach miast.

Wielki Piątek to dzień Krzyża. Późnym popołudniem celebruje się Liturgię Męki Pańskiej. Liturgia składa się z trzech części: Liturgia słowa, adoracja krzyża i obrzędów komunii.

Na zakończenie Liturgii Słowa odbywa się uroczysta modlitwa powszechna. Rozpoczyna się adoracja Krzyża. Kapłan wnosi przed ołtarz Krzyż zasłonięty fioletowym suknem. Stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: ,,Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: ,,Pójdźmy z pokłonem”. Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Podczas adoracji wierni śpiewają pieśń: ,,Ludu, mój ludu”. Krzyż jest aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele.

Po adoracji Krzyża, z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udzielana Komunia św. Rozdaje się Ciało Chrystusa, konsekrowane poprzedniego dnia. Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Przy Grobie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem. Tego wieczora i przez cały następny dzień wierni adorują Najświętszy Sakrament.

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna

Po zapadnięciu zmroku odbywa się Wigilia Paschalna. W jej czasie ma miejsce: Liturgia Światła, Liturgia Słowa Bożego, Liturgia Chrzcielna oraz Liturgia Eucharystyczna.

Liturgia Światła. Liturgia odbywa się przy zgaszonym świetle. Paschał ozdabia się ziarnami kadzidła, który symbolizuje Chrystusa. Na paschale kreśli się na krzyż, cyfry bieżącego roku oraz greckie litery: Alfa i Omega i zapala od poświęconego ognia. Kapłan, diakon lub ministrant wnosi do kościoła zapalony paschał- symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Zapalone zostają świece i wszystkie światła w świątyni. Paschał umieszcza się przy ołtarzu. Kapłan lub diakon wykonuje hymn Exsultet – uroczyste orędzie wielkanocne.

Liturgia Słowa Bożego. W czytaniach wierni wsłuchują się w orędzie wielkich dzieł, jakich Pan Bóg dokonał w historii ludzkości. Podkreślają one jedność dzieła Stworzenia z dziełem Zbawienia oraz wagę wydarzeń, które dokonywały się w historii ludzkości. Śpiewa się: Gloria, któremu towarzyszy bicie dzwonów oraz aklamacja Alleluja przed Ewangelią. Po Niej homilia.

Liturgia Chrzcielna. Cudowne przejście Narodu Wybranego przez wody Morza Czerwonego w Tradycji Kościoła było od początku postrzegane jako zapowiedź obmycia wiernych w wodach sakramentu Chrztu świętego, który daje Nowe życie wyznawcom Chrystusa. Następuje uroczyste poświęcenie wody. Celebrans wraz z diakonami zanurza paschał w wodzie chrzcielnej. Zanurzenie to oddaje prawdę, iż chrzest jest sakramentem, w którym wraz z Chrystusem (zanurzamy się) i wynurzamy się do nowego życia, przez zmartwychwstanie. Wierni z zapalonymi świecami odnawiają przyrzeczenia Chrztu św. Celebrans kropi zgromadzenie liturgiczne wodą ze źródła chrzcielnego.

Liturgia Eucharystyczna. Liturgia Eucharystyczna Wigilii Paschalnej przebiega tak jak podczas każdej Mszy świętej. Wierni przyjmują Komunię św. Następuje procesja rezurekcyjna (łac. ressurectio – zmartwychwstanie), która jest naszym osobistym, a zarazem wspólnotowym świadectwem wiary w zbawienie i zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, piekłem i szatanem. Jest ona także zaproszeniem i wezwaniem, do wzięcia udziału w tryumfalnym pochodzie Zmartwychwstałego. Może się ona odbyć zaraz po Wigilii Paschalnej lub w Niedzielę rano.

Zapraszamy całą wspólnotę do przeżywania świętych Trzech dni Wielkiego Tygodnia, a w szczególności liturgii Wigilii Paschalnej.

Chrystus zmartwychwstan jest, Nam na przykład dan jest,

 Iż mamy z martwych powstać, Z Panem Bogiem królować. Alleluja.

Niech te słowa pieśni wielkanocnej przypominają nam, że Jezus Chrystus Zmartwychwstały jest naszym Panem i Królem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO

Wielki Czwartek – 29 III 2018 r.

 19.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

 (po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji)

 21.00 – Gorzkie Żale i zakończenie adoracji

Wielki Piątek – 30 III 2018 r.

   7.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji

             (adoracja przez cały dzień)

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

15.15 – Droga Krzyżowa

19.00 – Nabożeństwo Męki Pańskiej

(po nabożeństwie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego)

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

21.00 – Domowy Kościół, OAZA i Schola młodzieżowa

22.00 – Odnowa w Duchu Świętym i ul. 11 Listopada 28, 30,32

23.00 – ul. 11 Listopada 14, 16, 18

24.00 – Wspólnota Intronizacyjna i ul. 11 Listopada 8, 10, 12

  1.00 – Czciciele Miłosierdzia Bożego i ul. Lechonia 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34

  2.00 – Żywy Różaniec, Klub Seniora i ul. Lechonia 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28

  3.00 – Akcja Katolicka i ul. Lechonia 3, 5, 7, 9, 13, 17

  4.00 – ul. Brzozowa 9, 36, 38, 40, 42 i ul. Lipowa 45, 49, 51

  5.00 – ul. Wierzbowa 11, 22, 24, 26

  6.00 – ul. Wierzbowa 1/9, 14, 18

  7.00 – ul. Gajowa 1, 3, 5, 7, 9, 27/29, 31 i ul. Botaniczna, Brzozowa, Topolowa – domki jednorodzinne

Wielka Sobota – 31 III 2018 r.

10.00 – 14.00 – poświęcenie pokarmów (o pełnych godzinach)

21.00 – Liturgia poświęcenia ognia, wody chrzcielnej;

Liturgia Zmartwychwstania Pańskiego; Rezurekcja - Procesja rezurekcyjna (przynosimy świece)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 1 IV 2018 r.

oraz Poniedziałek Wielkanocny 2 IV 2018 r.

 Msze św. jak w każdą niedzielę – 7.30, 9.30, 10.45, 12.00, 17.00

Informacje o darowiznach na cele kultu religijnego

Konto Parafialne

Bank Pekao SA I Oddział w Częstochowie

62 1240 1213 1111 0000 2399 2663

 

Darowizna na Kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą

Przy darowiźnie na ten cel nie ma żadnych limitów. Jednakże, zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, kościelna osoba prawna jest obowiązana przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. Uwaga: do odliczenia tej darowizny nie jest potrzebna wpłata na rachunek bankowy, jednak Kościół Rzymskokatolicki w Polsce zobowiązał wszystkie swoje osoby prawne, w szczególności parafie, aby darowizny przyjmowane były wyłącznie na rachunek bankowy.

Poniżej przepisy odnoszące się do poszczególnych darowizn oraz wzory umowy darowizny, pokwitowania i sprawozdania. 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 26.  1.  Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:  

1)   (skreślony),  

2)    składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):

a)  zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,

b)   potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu - odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,  

3)    (uchylony),  

4)    (uchylony),  

5)   dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,  

6)    wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne,  

6a)   wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł,  

7)    (skreślony),  

8)   (skreślony),  

9)    darowizn przekazanych na cele:

a)  określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,

b)  kultu religijnego,

c)  krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu.  

10)   (uchylony).

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 55. 1. Majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym z wyjątkami określonymi w ust. 2-6.

2. Kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. W tym zakresie osoby te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych.

3. Dochody z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne, o których mowa w art. 41 ust. 2, i te inwestycje kościelne, o których mowa w art. 41 ust. 3, których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów.

4. Kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania i od świadczeń na fundusz gminny i fundusz miejski, od nieruchomości lub ich części, stanowiących własność tych osób lub używanych przez nie na podstawie innego tytułu prawnego na cele niemieszkalne, z wyjątkiem części zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej.

5. Zwolnienie od opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz od świadczeń na fundusz gminny i fundusz miejski obejmuje nieruchomości lub ich części przeznaczone na cele mieszkalne duchownych i członków zakonu, jeżeli:  

1)   są one wpisane do rejestru zabytków,  

2)   służą jako internaty przy szkołach i seminariach duchownych, domy zakonów kontemplacyjnych, domy formacyjne zakonów i domy księży emerytów (sióstr emerytek),  

3)   znajdują się w budynkach kurii diecezjalnych i biskupich, zakonnych zarządów generalnych i prowincjalnych w Sekretariacie Prymasa Polski i w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

6. Nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majątkowych przez kościelne osoby prawne w drodze czynności prawnych oraz spadkobrania, zapisu i zasiedzenia jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej, jeżeli ich przedmiotem są:  

1)   rzeczy i prawa nie przeznaczone do działalności gospodarczej,  

2)   sprowadzane z zagranicy maszyny, urządzenia i materiały poligraficzne oraz papier.

7. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe.

8. Kościelne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 12, mogą być na wniosek kościelnej osoby prawnej uznane przez właściwą izbę skarbową za odrębne podmioty podatkowe, jeśli są organizacyjnie wyodrębnione.

9. Nabywanie rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w ust. 6, jest zwolnione od opłat sądowych i notarialnych, z wyłączeniem opłat kancelaryjnych.

Biblioteka Parafialna

"Biblioteka jest szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla Słowo Boże -Tchnienie, jakie towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka." (Jan Paweł II do młodzieży, Warszawa 1999 r.)

B
iblioteka Parafialna

czynna we wtorek i czwartek

w godzinach od 17.00 do 18.00

w Kancelarii Parafialnej.

W okresie ferii zimowych i wakacji - nieczynna


W bibliotece czytelnik ma wolny dostęp do półek. Może także skorzystać z katalogu autorskiego i rzeczowego, dzięki czemu szybciej znajdzie poszukiwaną pozycję książkową. Obecnie księgozbiór obejmuje ok. 2000 woluminów.

Zbiory biblioteki obejmują:

* literaturę religijną dotyczącą:

- Pisma Świętego

- historii Kościoła

- katolickiej nauki społecznej

- homiletyki (kazania, materiały pomocnicze dla księży)

- chrystologii i mariologii

- życiorysów Ojców Kościoła, świętych i błogosławionych

- duchowości (rozważania religijne)

- papieża Jana Pawła II

- dokumentów Kościoła i dokumentów papieskich (encykliki, adhortacje, listy apostolskie)

* literaturę piękną polską, powszechną i klasyczną, a także popularnonaukową

* literaturę dla dzieci (w tym lektury szkolne)

* czasopisma religijne: „Różaniec”


Czytelnia on-line

Biblia

Katechizm Kościoła Katolickiego

Czytania na każdy dzień


Warto przeczytać

LEKTURA NA "ROK DUCHA ŚWIĘTEGO"

Książki zawierają wiele praktycznych uwag dotyczących posługiwania darami a także omawiają zasady chrześcijańskiego wzrostu.

"Pięćdziesiątnicą trzeba żyć" Charles Whitehead

„Łaska zesłania Ducha Świętego jest skierowana do każdego chrześcijanina, należy ją przyjąć i żyć nią, dzień po dniu. Mam nadzieję, że stronice tej książki będą pomocne dla otwarcia wciąż zamkniętych drzwi, pozwalając Duchowi Świętemu wejść i przeprowadzić dzieło przemiany każdej cząstki naszego życia. Moją modlitwą są słowa Papieża Jana XXII: Przyjdź Duchu Święty, odnów swe cudowne działanie w naszych czasach – daj nam nową Pięćdziesiątnicę” (źródło: z przedmowy Charlesa Whiteheada)

 

"Duch Święty w działaniu" Józef Kozłowski SJ

"W tych wszystkich sytuacjach przychodzi na pomoc ludzkiej słabości Duch Święty, który pragnie doprowadzić każdego człowieka do spotkania z Bogiem i poddania się Jego przewodnictwu. Na przeszkodzie temu pragnieniu Serca Bożego staje ludzka ułomność, gnuśność, czasem zatwardziałość czy wręcz nieufność. Książka ta ma być świadectwem tego, jak Duch Święty okazuje się większy od wszelkich ludzkich ograniczeń. Jest próbą oświetlenia ludzkiej rzeczywistości światłem zaczerpniętym od Dawcy Światłości. Jest wreszcie oddaniem chwały Temu, który tak często bywa niedostrzegany i niedoceniany, choć zawsze jest pierwszym Dawcą wszelkiego dobra.” (źródło: Wprowadzenie)

 

LEKTURA O WIELKICH PAPIEŻACH - JAN XXIII I JAN PAWEŁ II

"Człowiek imieniem Jan : życie papieża Jana XXIII" Alden Hatch

Książka jest biografią "Dobrego Papieża Jana", którego Bóg postawił w wielu miejscach, gdzie należało bronić człowieka, wiary i Kościoła. Opowiada o życiu papieża, który "zwołał Sobór, aby otworzyć ramiona Kościoła dla wszystkich ludzi, którzy tego pragną".

 

"Jan Paweł II (1920-2005) : Pielgrzym w Ojczyźnie" Grzegorz Piotrowicz, Jerzy S. Kowalski

Jan Paweł II szedł przez cały świat i nauczał. Dla nas, Jego rodaków szczególnie miłe były Jego wizyty w Polsce. W książce odnaleźć można najważniejsze słowa wypowiedziane na pielgrzymich szlakach po Polsce. (źródło: Wstęp)

 

"Pamięć i tożsamość" Jan Paweł II

Książka prezentuje refleksje Jana Pawła II jakie dojrzewały w Nim w obliczu różnorakich form zła, wobec którego nie tracił nigdy perspektywy dobra, przeświadczony, że to ono ostatecznie zwycięża. Ojciec Święty w cyklu "rozmów na przełomie tysiącleci" podjął refleksję nad obecnymi zjawiskami w świetle minionych dziejów, dał całym ludom możliwość obudzenia w sobie, poprzez uważny powrót do "pamięci", żywego poczucia własnej "tożsamości".(źródło: Wstęp)

 

LEKTURA NA WIELKI POST

„Szukam Twojego oblicza” Anastasio Ballestrero

Refleksje zawarte w książce „mogą być pożyteczne każdemu, kto kocha Kościół, Jezusa i Jego tajemnice. Oby rozpaliły w duszach tych, którzy nad nimi będą rozmyślać pragnienie Boga, pragnienie wyłącznej przynależności do Niego i służby w Jego królestwie” (źródło: Wstęp)

 

„Kwadrans szczerości : wprowadzenie do modlitwy codziennego rachunku sumienia” Józef Augustyn

Książka zawiera rozważania na temat: „Co znaczy wziąć na serio nasze pragnienie modlitwy”, „Istota ogólnego rachunku sumienia” oraz pięć rozważań opartych na pięciu punktach rachunku sumienia. Praktyczne ćwiczenia proponowane przez autora w sposób skuteczny pomagają w odkrywaniu prawdziwych motywów naszych działań, mogą być także traktowane jako wprowadzenie do codziennej osobistej modlitwy. (źródło: Wstęp)

 

„W drodze z Chrystusem : biblijny przewodnik trzydziestodniowych rekolekcji oparty na Ćwiczeniach Duchowych św. Ignacego Loyoli” Jozef Neun

Książka pomyślana jest jako przewodnik w trzydziestodniowych rekolekcjach. Każdy rozdział zawiera: temat dnia, krótkie punkty do medytacji, wskazówki dotyczące dalszych czytań oraz podstawowe pytania do refleksji. „Ćwiczenia Duchowe” św. Ignacego Loyoli mają na celu pomóc każdemu w odnalezieniu i uświadomieniu sobie sensu życia oraz doprowadzić do podjęciu praktycznych decyzji. (źródło: Wstęp)

 

LEKTURA NA CO DZIEŃ

„Ewangelia na co dzień” Roman Rogowski

"Ewangelia na co dzień" jest zbiorem krótkich artykułów, stanowiących teologiczną refleksję nad Bożym Słowem, zawartym zarówno w Ewangelii, jak i w innych księgach nowotestamentalnych, które są kontynuacją Dobrej Nowiny. Jest to refleksja "na co dzień": przez swoją małą objętość i prostotę przeznaczona jest dla każdego i na każdy dzień. (źródło: „Wstęp”)

 

"Poszukiwania w wierze” Jacek Salij

Komu potrzebny jest Kościół?. Czy Żydzi ukrzyżowali Pana Jezusa?. "Dlaczego księża o tym nie mówią?". Możliwość i znaczenie objawień prywatnych. Żeby nie cierpieć bezużytecznie. Ekskomunika. Niezmienność Ewangelii i zmienność praw kościelnych. Na te i inne pytania zadawane przez "szukających drogi" odpowiada Jacek Salij, dominikanin. (źródło: okładka)

 

„Credo: prawdy wiary w nauczaniu Biblii” Tadeusz Żychiewicz

Książka ta pragnie postawić przed czytelnikiem - niekompletne zresztą bo ograniczone do Składu Apostolskiego - pytania najprostsze : w co wierzysz? Czego oczekujesz? Jakie są twoje nadzieje? Wszystkie te pytania zmierzają w kierunku konkretyzacji sprawy wspólnoty we wierze, nadziei i miłości. Odpowiada na nie w sposób także możliwie najprostszy, a zarazem najbardziej chyba odpowiedzialny: Pismem Świętym. Nie jest bowiem ważne i miarodajne co też ktokolwiek z nas sądzi o tym i owym. Nawet i to nie jest naprawdę ważne, co mniemają sławni teologowie. Istotne i miarodajne jest to, co o prawdach wiary i nadziei chrześcijańskiej mówi samo Pismo Święte, fundamentalna Księga chrześcijaństwa i podstawowe źródło Kościoła. (źródło: Wstęp)

Galeria

STRONA W BUDOWIE